Back
BackToMain
PrevMode
Mode
 

 

1.5.2

נגד הנבחן

משרד החינוך ינקוט את אחד או יותר מהצעדים המשמעתיים הבאים נגד נבחן

שנמצא אשם בהפרת טוהר הבחינות או בהפרה של אחת או יותר של הוראות

נוהל הבחינות:

 

1.5.2.1 פסילת הבחינה והשעיית הזכאות לתעודה עד להיבחנות חוזרת באותו

מקצוע )לא תינתן האפשרות לבטל מקצוע זה מהרכב הבחינות המזכה,

אף אם המקצוע שנפסל הוא מקצוע בחירה עודף, מעבר להרכב הנדרש

לצורך הזכאות לתעודת הבגרות(

 

1.5.2.2 השעיית האפשרות לבחינה חוזרת למספר קצוב של מועדים, עד 3 שנים

 

1.5.2.3 השעיית הנבחן מהיבחנות בכל המקצועות שנותרו לו לפרק זמן של עד 3

שנים

 

1.5.2.4 ביטול כל הבחינות שבהן הספיק הנבחן להיבחן או חלקן

 

1.5.2.5 העברת העניין לטיפולו של היועץ המשפטי של משרדנו או למשטרה,

על-פי חומרת המקרה, כפי שתראה לנכון ועדת טוהר הבחינות.

 

 

2. תקנון סדרי הבחינות (משמעת)

2.1  הגדרות

2.1.1 "חשד": ידיעה או הודעה שנתקבלו באגף הבחינות ממקור כלשהו, המייחסת

עברת משמעת למערכת ההשגחה או ההערכה או לנבחן.

 

2.1.2 "חשד משגיח": הודעה או מידע שנתקבלו באגף הבחינות ממרכזי ההשגחה או

ממשגיח, המייחסת לנבחן עברת משמעת.

 

2.1.3 "חשד חוליות ביקורת": הודעה שנתקבלה באגף הבחינות מהצוותים שביקרו

בבית הספר במהלך הבחינות המייחסת לנבחן או לאדם מהסגל המנהלי

והחינוכי של בית הספר עברת משמעת.

 

2.1.4 "חשד מעריך": הודעה שנתקבלה באגף הבחינות ממעריך בחינות, המייחסת

לנבחן עברת משמעת.

 

2.1.5  "עברת משמעת" היא אחת מאלה:

 

2.1.5.1 הימצאות של חומר שלא הוגדר כמותר לשימוש, בחדר הבחינה או

מחוצה לו, ברשות הנבחן בשעת המבחן

 

2.1.5.2 שימוש באמצעים או בחומר אסור בשימוש בשעת הבחינה (אף אם היו

מצויים ברשות אדם אחר)

 

2.1.5.3 מתן סיוע לנבחן אחר או הסתייעות בנבחן אחר, בין במעשה ובין

במחדל, בין בכתב ובין בעל-פה

 

2.1.5.4 תלישת חלק ממחברת או הוספת דפים למחברת שלא על פי ההוראות

 

2.1.5.5 נטילת מחברת או חלק כלשהו ממחברת בחינה של נבחן אחר, בעת

הבחינה ואחריה

 

2.1.5.6 הפרעה מצד הנבחן לקיומה התקין של הבחינה, בדיבור, בהקמת רעש,

בשיטוט בחדר הבחינה, באי ציות להוראות המשגיח או בכל דרך

התנהגות שיש בה כדי לשבש את קיומה התקין של הבחינה

 

2.1.5.7 כל אפשרות אחרת שנמצאה ראויה לדיווח על ידי המשגיח בחדר

הבחינה

 

 

2.1.6 "טוהר הבחינות": כתיבת הבחינה על ידי הנבחן בהגינות וביושר, תוך שמירה

קפדנית על כללי ההתנהגות ותקנות המשמעת כפי שהם מופיעים בסעיפי חוזר

זה.

 

2.1.7 "ועדת טוהר הבחינות": ועדה הממונה על ידי מנהל אגף הבחינות שתפקידה

לשקול ולבדוק את החשד באי-קיום טוהר הבחינות המועלה נגד נבחן, מול

הטיעונים של בית הספר או של הנבחן להסרת החשד. לוועדה הסמכות לאשר

את החשד ולפסול את המחברת, לזכות מחמת הספק או לזכות מכל חשד, על פי

שיקוליה.

 

3. טיפול מונע טרם הבחינה

ההוראות לנבחן מודפסות על עטיפת מחברת הבחינה וגם על גבי דף השער של

3.1  השאלון (לעתים ייתכן שתהיינה הוראות נוספות בגוף השאלון).

3.2 בכל מקרה, קבלת מחברת הבחינה והשאלון והשימוש בהם יהיו מבחינת משרדנו

  אישור של ידיעת ההוראות כולן ושל מחויבות הנבחן לפעול בהתאם להן.

3.3 המשגיח יחזור ויודיע, טרם חלוקת השאלונים, על חובת הסילוק של כל חומר שאינו

מותר לשימוש וריכוזו הרחק מטווח ידו של הנבחן, במקום מוגדר שייקבע על ידי

המשגיח.

 

4. טיפול משגיחים במהלך הבחינה

4.1 משגיח שהבחין בנבחן העובר על עברה 1.5.1.2 - הימצאות חומר שאינו מותר

בשימוש ברשות הנבחן - או על עברה 1.1.5.2.2 -  שימוש בחומר שאינו מותר בשימוש

- יציין בטופס "חשד משגיח" את השעה ואת הנסיבות של האירוע ויצרף את החומר

המחשיד לדו"ח. במקרה זה תיפסל הבחינה מיידית. הנבחן יהיה רשאי לערער על

הפסילה בפני הוועדה לטוהר הבחינות, על פי הנוהל המפורט ב-8 להלן, ופסיקתה

לגביו תהיה סופית.

 

4.2 במקרה של מתן סיוע לנבחן אחר או של הסתייעות בנבחן אחר בדיבור או בשיחה

כלשהי או בתקשורת כלשהי, יוזהר כל אחד מהעושים זאת. הישנות הדיבור תגרור

את פסילת מבחנם של הנבחנים. המשגיח ידווח בטופס "חשד משגיח" על נסיבות

האירוע. גם כאן יהיה הנבחן רשאי לערער על הפסילה לפני הוועדה לטוהר הבחינות

על פי הנוהל המפורט ב-8 להלן, ופסיקתה לגביו תהיה סופית.

 

4.3 סיוע, במעשה או במחדל, יגרור התראה של המשגיח. אם יישנו המעשה או המחדל,

ידווח על כך המשגיח בדו"ח הבחינה ובטופס "חשד משגיח", תוך פירוט נסיבות

האירוע וזמנו.

 

4.4 תלישת דפים ממחברת הבחינה או קריעתה תגרור את פסילת הבחינה. הוספת דפים

למחברת הבחינה תיעשה רק תוך קבלת רשות מהמשגיח וציון כמות הדפים שנוספו

על כריכת המחברת ובדו"ח הבחינה בחתימת המשגיח.

 

4.5 העברת מחברת או שאלון או דף מנבחן אחד לנבחן אחר תגרור את פסילת בחינתם

של מעביר המחברת, הדף או השאלון ושל מקבלם.

 

4.6 הפרעות סדר המשבשות את המהלך התקין של הבחינה או את עבודתם של הנבחנים

תגרורנה את הפסקת מבחנו של המפריע ודרישה שיעזוב את חדר הבחינה מיד, תוך

הבהרה שסירוב מצדו עלול לגרום נקיטת סנקציות נוספות כלפיו, מאלו המפורטות

ב- 1.1.5.2  לעיל. הפרעת סדר המשבשת את המהלך התקין של הבחינה תיקבע על פי

שיקול דעתו של מרכז ההשגחה, שיתייעץ טלפונית עם מטה הבחינות באגף

הבחינות.

 

5. טיפול מעריכים אחרי הבחינה

5.1 מעריך עשוי לחשוד, תוך בדיקת המבחן, כי העבודה לא נעשתה על ידי הנבחן באופן

עצמאי. במקרה כזה ימלא המעריך טופס "דו"ח חשד", ובו יפרט את הסיבות שעוררו

את חשדו. במקרה של חשד שהייתה עבודה משותפת, יציין המעריך מי השותפים

לעברה, ואם הוא סבור שהייתה העתקה/עברה קבוצתית, יפרט את הסיבות שעוררו

את חשדו.

 

5.2 במקרה של הימצאות חומר האסור לשימוש בתוך מחברת הבחינה, תיפסל הבחינה,

והנבחן יהיה רשאי לערער על הפסילה לפני ועדת טוהר הבחינות על פי הנוהל ב-8

להלן.

 

5.3 מעריך במרב"ד (מרכז בדיקת הבחינות) שמתעורר אצלו חשד על אי-קיום טוהר

הבחינה יודיע על כך למעריך הבכיר תוך ציון העובדות והנימוקים לחשד בטופס

"דו"ח חשד". אם יגיע אף המעריך הבכיר למסקנה שהחשד על אי-קיום טוהר

הבחינות מוצדק, תישלח הודעה לבית הספר, וייקבע בה שהתלמיד נחשד, ותפורטנה

כל הסיבות שעוררו את החשד.

 

6. חשד - טיפול תוך כדי קיום הבחינה ואחריה

6.1 מנהל אגף הבחינות, או מי שהוסמך על ידו, יחליט - ובמקרים שייראו לו בשיתוף או

בהתייעצות עם לשכת היועץ המשפטי של המשרד - על דרך הטיפול במידע שנתקבל, בכתב או בעל פה, מפורש בשם או אנונימי, בהתאם לנסיבות של כל אירוע או מקרה. הדרכים האפשריות:

א. הודעה לבית הספר ובירור אתו

 

ב. בדיקת הנושא על ידי גורם חיצוני לבית הספר (ועדה ציבורית, חברת חקירות,

הרשות המקומית, נציגי המשרד)

 

ג. הגשת תלונה למשטרה.

 

6.2 נמצא כי מידע, על פניו, מצביע על אי קיום טוהר הבחינות, יוכרז על חשד שיהיה

כפוף לנוהל הערעורים המפורט ב7- וב8- להלן.

 

6.3 נמצא כי היו אי-סדרים במהלך הבחינה, באופן שאי-אפשר היה להמשיך את

הבחינה או לשמור על טוהרה, בין אם נתגלה הדבר תוך כדי הבחינה או התברר

בדיעבד, רשאי יהיה מנהל אגף הבחינות או נציגו להשעות או לפסול את הבחינות של

כל הנבחנים באותו חדר, גם אם אין די בעובדות כדי להחשיד או לפסול את בחינתו

של נבחן זה או אחר. אם יחליט מנהל אגף הבחינות לחייב את הנבחנים להיבחן

באותו מקצוע במועד בחינה מיוחד, ייבחנו נבחנים שהם תלמידי בית ספר כנבחני

משנה לכל דבר.

 

6.4 נמצא כי אי קיום טוהר הבחינות נגרם או נסתייע לכאורה באדם שאינו נבחן

(משגיח, מרכז, עובד בית הספר וכו'), ישקול מנהל אגף הבחינות או נציגו הגשת

תלונה למשטרה.

 

6.5 נמצא כי בבית הספר לא נשמר טוהר הבחינות כתוצאה ממעשה או ממחדל של

המשגיחים, יחליט מנהל אגף הבחינות או נציגו לנקוט אחד או אחדים מהצעדים

האלה:

 

א. לפסול את הבחינה/הבחינות שלגביהן הוכח שהמשגיחים הפרו את האמון

שניתן בהם

ב. לאסור על המשך הפעלת מערכת ההשגחה שעברה את העברה ו/או לא לשלם

עבור שעות ההשגחה שכבר נעשו

ג. להפעיל מערכת השגחה חלופית ולחייב את בית הספר לשאת בהוצאות

הנוספות שנגרמו.

 

7. הטיפול במחברות חשודות ופסולות באגף הבחינות - ועדת טוהר הבחינות

 

7.1 מנהל אגף הבחינות או מי שהוסמך על ידו אחראים על הטיפול בבחינות החשודות

באי קיום טוהר הבחינות ובבחינות הפסולות.

 

7.2 בחינות שקיים לגביהן "חשד משגיח" או "חשד חוליות-ביקורת" תיפסלנה. ערעורים

על פסילה ייבדקו על ידי ועדת טוהר הבחינות )שהרכבה מפורט ב-5.7 להלן(. אגף

הבחינות יודיע לבית הספר על החלטת ועדת טוהר הבחינות שפסיקתה בעניין

הערעור היא סופית.

 

7.3 מעריך הבודק מחברת בחינה ומאתר בחינות שקיים בהן חשד לאי שמירה על טוהר

הבחינות יקבע "חשד מעריך".

 

7.3.1  "חשד מעריך" ייקבע על פי אחת או יותר מהסיבות שלהלן:

 

3.1.1.7 עבודה קבוצתית משותפת בין הנבחנים או חלק מהם, המתאפיינת

בתשובות בעלות ניסוח זהה ודומה או בטעויות דומות

 

7.3.1.2  תשובות שגויות זהות לכמה נבחנים, לשאלה אחת או יותר

 

7.3.1.3 תשובות המתאימות לשאלות מגרסה אחרת באותו מקצוע

 

7.3.2.4 שעתוק שאינו תואם למחברת המקור של הנבחן

 

7.3.1.5 במתמטיקה ובמקצועות מדעיים וטכנולוגיים עתירי חישובים: מתן

תשובות סופיות נכונות שאינן מתאימות לדרך הפתרון

 

7.3.1.6 במתמטיקה ובמקצועות מדעיים טכנולוגיים עתירי חישובים: מתן

תשובות סופיות נכונות ללא פירוט שלבי הפתרון במחברת הבחינה

 

7.3.1.7 במקצועות שקיימים בהם שאלונים רב-בררתיים: פער לא סביר

בציונים בין חלק א' (הרב-בררתי) ובין שאר חלקי הבחינה

 

7.3.1.8 במקצועות שקיימים בהם שאלונים רב-בררתיים: סימון תשובות

שגויות זהות אצל חלק מהנבחנים

 

7.3.1.9 ניסוחים זהים בתשובות או בחלקי התשובות בין שני נבחנים או יותר

 

7.3.1.10 ניסוחים זהים בין תשובות או חלקי תשובות במחברת הבחינה

לבין החומר המופיע בספרי הלימוד

 

  7.3.1.11 כתבי-יד שונים באותה מחברת בחינה

 

  7.3.1.12  כל סיבה אחרת שתעורר את חשד המעריך ושאינה מוזכרת לעיל.

 

7.3.2 השתכנעה ועדת טוהר הבחינות שהתקיימה אחת מהעברות דלעיל, תפסול

הוועדה את מחברת הבחינה ותשקול, במקרים חמורים, נקיטת צעדים

משמעתיים נוספים, מאלו המוזכרים ב - 1.1.5.2  לעיל.

 

 

7.4 תימסר הודעה לבית הספר או למוסד שבו למד הנבחן ובה תפורטנה הסיבות לחשד.

להלן התהליך שיש לפעול על פיו:

 

7.4.1 חובת בית הספר להעביר לנבחן תוך שבוע ימים מתאריך ההודעה לנבחן את

ההודעה על החשד, בדואר רשום או ביד, ולציין ברשימותיו את התאריך של

משלוח ההודעה לנבחן ואת מספר דבר הדואר הרשום, ובמקרה של מסירה

ביד להחתים את הנבחן על תאריך קבלת ההודעה.

 

7.4.2 הנבחן רשאי לערער בכתב תוך 04 יום מתאריך ההודעה על החשד. ערעורו

יועבר, באמצעות בית הספר, לכתובת המצוינת בהודעת החשד, ובית הספר

רשאי להוסיף את תגובתו לתגובת הנבחן.

 

7.4.3 מודגש בזאת כי ערעור שיגיע לכתובת המצוינת בהודעת החשד לאחר התאריך

המוזכר בו כמועד להגשת ערעור לא יידון לפני ועדת טוהר הבחינות ויוחזר

לשולחו.

 

7.4.4 התאריך הקובע לצורך חישוב פרק הזמן המוקצב לערעור הוא התאריך

המוטבע בחותמת הדואר על העטיפה.

 

7.5 ועדת טוהר הבחינות הדנה ב"חשד מעריך" תורכב מחברים אלה:

נציג אגף הבחינות - יו"ר

נציג האגף לחינוך על יסודי - חבר

נציג מפמ"ר המקצוע - חבר

נציג ציבור חיצוני - חבר.

הוועדה תפעל כדלקמן:

 

7.5.1 הוועדה תבדוק את חשד המעריך לאור הסבריו וטענותיו של בית הספר ושל

התלמיד.

 

7.5.2 ההרכב המינימלי של הוועדה לטוהר הבחינות לצורך קבלת החלטות הוא של

שני חברים, כדלקמן:

 

  - נציג אגף הבחינות - יו"ר

נציג מפמ"ר המקצוע (או נציג הציבור - במקרים שבהם לא מתאפשרת

  - נוכחות נציג המפמ"ר) - חבר.

 

7.6 אם לא יתקבל הערעור של בית הספר או של התלמיד (באמצעות ביה"ס) להודעת

החשד, לא תיכלל המחברת החשודה בתהליך הבדיקה של ועדת טוהר הבחינות,

והיא תיפסל. הודעה על כך תישלח לבית הספר בתום הליך הדיון בערעורים.

 

7.7 הוועדה תנקוט אחד או יותר מהצעדים הבאים לגבי הנבחן שבחינתו נפסלה:

  א. השעיית הנבחן מהיבחנות במקצוע זה לפרק זמן של עד 3 שנים (6 מועדים)

 

ב. השעיית הנבחן מהיבחנות בכל המקצועות שעוד נותרו לו לפרק זמן של עד 3

שנים

 

ג. הגשת תלונה במשטרה.

 

8. נוהל ערעור על פסילת מבחן בפני ועדת ערעורים עליונה

8.1 בית הספר ו/או הנבחן (באמצעות ביה"ס) רשאי לערער תוך 30 יום מתאריך

  ההודעה על פסילה.

 

8.2 הערעור יישלח באמצעות בית הספר, ובית הספר רשאי להוסיף למכתב הערעור את

הערותיו ואת עמדתו או לשמש שליח בלבד להעברת הערעור.

 

8.3 ערעור שיגיע למשרדנו שלא באמצעות בית הספר לא יובא לפני הוועדה ויוחזר

לשולח.

 

8.4 התאריך הקובע לצורך חישוב פרק הזמן המוקצב לערעור הוא התאריך המוטבע על

  מכתב הערעור בחותמת אגף הבחינות או בחותמת המינהל הפדגוגי.

 

8.5 ערעור שיגיע למשרדנו לאחר פרק הזמן הקצוב לא יובא לפני הוועדה ויוחזר לשולח.

 

8.6 חברי ועדת הערעורים העליונה יהיו:

  א. מנהל המינהל הפדגוגי או סגן מנהל המינהל הפדגוגי - יו"ר

  ב. מנהל האגף לחינוך על-יסודי או נציגו -חבר

  ג. מנהל אגף הבחינות או נציגו - חבר

  ד. מנהל הקו הפתוח או נציגו - חבר

  ה. מפמ"ר המקצוע או נציגו - חבר.

 

8.7 הוועדה תהיה רשאית לקבל החלטות גם בהרכב של שלושה חברי ועדה )יו"ר,

מפמ"ר ונציג אגף הבחינות(, ובלבד שברור שכולם קיבלו זימון והודעה על מועד

ומקום ההתכנסות של הוועדה.

 

8.8 הוועדה רשאית לדחות על הסף ערעורים שלא יעלו טיעונים ונימוקים חדשים

נוספים על אלו שכבר נדונו בפני ועדת טוהר הבחינות.

 

8.9  הוועדה מוסמכת לאשר את החלטת ועדת טוהר הבחינות, לשנותה או לבטלה.

8.10 אין הוועדה חייבת לתת לנבחן הזדמנות להשמיע את טענותיו בהופעה אישית לפניה.

 

8.11 החלטות ועדת הערעורים העליונה הן סופיות, והודעה עליהן תישלח לבתי הספר

ובאמצעותם לנבחנים.

 

 

 9. הפסקת הליכים

נתקבלה באגף הבחינות הודעה מאת היועץ המשפטי לממשלה המצווה על הפסקת הליכים

בעניינו של נבחן לפי נוהל זה, וטרם ניתנה החלטה של ועדת ערר עליונה בעניינו, יופסק כל

דיון וטיפול בעניינו של אותו נבחן עד גמר ההליכים בבית המשפט או עד לקבלת הנחיה

אחרת מהיועץ המשפטי לממשלה.

 

10. הארכת מועדים

תקופות שנקבעו בתקנון זה למסירת תגובה על חשד או להגשת ערר ניתנות לשינוי בידי

מנהל אגף הבחינות, אם קיימים טעמים מיוחדים לכך. ההנמקות לשינוי תפורטנה בכתב.

 

11. הוראות שונות

  אין בכוחו של דבר מהאמור בנוהל זה לגרוע -

א. מן הרשות או מהחובה של כל אדם להגיש תלונה למשטרה על עברה שבוצעה

(חסד"פ תשכ"ה- 1965, סעיף 52);

 

ב. מהחובה המוטלת על "האחראים" (לגבי עובדי משרד החינוך - מנהל אגף הבחינות

או נציגו; לגבי עובדי הוראה במשרד החינוך - מנהל האגף לכוח אדם בהוראה; לגבי

בתי הספר התיכוניים - הגורם המוסמך ברשות המקומית) להעביר למשטרה ידיעה

המעידה על חשד של עברה פלילית הקשורה במילוי תפקידו של עובד או על חשד של

עברה שיש עמה קלון;

 

 

טוהר בחינות

  • 1548 איש קראו את המאמר

 

 

טוהר בחינות

 

בחינות

 

4.3 בחינות בגרות

 

(תשע) 4.3-6  טוהר הבחינותתוספת לסעיף 13–4.3 בחוזר הוראות הקבע תשס/2(א)

 

 
 

1.  ההודעות שלהלן הן תוספת לסעיף 13–4.3 בחוזר "הוראות הקבע" תשס/2(א) ולסעיף
1–4.3 בחוזר "הודעות ומידע" סט/1
. בקרוב יצא חוזר הוראות קבע חדש בנושא "טוהר הבחינות" שיכלול את כל השינויים והעדכונים.

2.  חשד לאי-קיום טוהר הבחינה בבחינות באנגלית ובמתמטיקה במועד קיץ ובמועד ב'

2.1  תלמיד שבחינתו באנגלית ו/או במתמטיקה נחשדה באי-קיום טוהר הבחינה במועד הקיץ – החשד ייגרר גם לבחינתו במועד ב', והוא לא יוכל לקבל את ציונו משתי הבחינות.

2.2  תלמיד שבחינתו באנגלית ו/או במתמטיקה נחשדה באי-קיום טוהר הבחינה במועד ב', החשד ייגרר גם לבחינה במועד הקיץ, אף אם לא נחשדה ואף אם ציונו פורסם באינטרנט ונמסר לבית הספר ברשת "קישורים". פרסום הציון של מועד הקיץ באינטרנט הוא לצורך מידע בלבד.

2.3  אם הגיש התלמיד ערעור על החשד, וּועדת טוהר הבחינות החליטה על זיכוי או על זיכוי מחמת הספק, יוכל התלמיד לקבל את הציון הגבוה מבין שתי בחינותיו.

3.  השעיה מהיבחנות בגין פסילה של יותר משאלון אחד

3.1  תלמיד שנבחן ובחינותיו נפסלו בגין אי-קיום טוהר הבחינה בשני שאלונים באותו מועד יושעה מהיבחנות חוזרת בשני השאלונים למשך שני מועדי הבחינה העוקבים.

3.2  תלמיד שנבחן ובחינותיו נפסלו בגין אי-קיום טוהר הבחינה בשלושה שאלונים ומעלה באותו מועד בחינה יושעה מהיבחנות חוזרת באותם שאלונים למשך שלושת המועדים העוקבים.

3.3  תלמיד שייבחן בתקופת ההשעיה בשאלון או בשאלונים שנפסל בהם, בחינתו תיפסל, ועניינו יובא לדיון בפני ועדת טוהר הבחינות, והיא עשויה לנקוט נגדו צעדים משמעתיים נוספים.

4.  תחולת תקנות אלה החל ממועד בחינות קיץ התש"ע (2010).

 

 

בשאלות אפשר לפנות אל מר ידידיה בן שמחון, סגן מנהל אגף הבחינות,
טל' 02-5602464.